Помічник практичного психолога ДНЗ

Учебно-методическое пособие

Номенклатура дел и нормативная база: 3 докумеенты. Учетно-статистические документы: 3 документа.

Диагностическая работа: (36 документов); картотека методик психологической диагностики. Просветительская и консультационная работа: 3 документа.

Коррекционно-развивающая работа: с детьми (коррекционно-развивающие программы, игры и упражнения - 9 документов); с педагогами (1 документ); с родителями (1 документ).

Помічник практичного психолога ДНЗ. Версія 3.0

Навчально-методичний посібник

Номенклатура справ та нормативна база: 3 докумеенти.

Обліково-статистичні документи: 3 документи.

Діагностична робота: з дітьми (15 документів); з педагогами (10 документів); з батьками(11 документів); картотека методик психологічної діагностики.

Просвітницька та консультативна робота: 3 документи.

Корекційно-розвивальна робота: з дітьми (корекційно-розвивальні програми, ігри та вправи – 9 документів); з педагогами (1 документ); з батьками (1 документ).

Скачать

99 грн

99 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 21.06 Мб

 


Рубрика: Социальный педагог Диски ЭКУ 3.0
Помічник практичного психолога ДНЗ
Издательский код: ЕДН010
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
  1.             Номенклатура справ та нормативна база

  1.1.         Перелік нормативних документів

  1.2.         Витяг з номенклатури справ

  1.3.         Посадова інструкція практичного психолога

       II.             Обліково - статистичні документи

  2.1.         План роботи  на рік

  2.2.         План роботи на місяць

  2.3.         План роботи на тиждень

  2.4.         Статистичний звіт (за 1 і 2 півріччя)

  2.5.         Статистичний звіт за рік

  2.6.         Аналітичний звіт про роботу практичного психолога

  2.7.         Каталог літератури в кабінеті психолога

  III.            Діагностична робота

  Картотека методик психологічної діагностики

  3. 1. Діагностична робота з дітьми

  Зразки аналітичних звітів за результатами психологічного вивчення

  3.1.1.Каталог діагностичних  методик обстеження  творчих здібностей дітей

  3.1.2. Діагностичний інструментарій

  3.1.3. Індивідуальна карта психолого- пед. діагностування дитини

  3.1.4. Психолого - педагогічна характеристика

  3.1.5. Психологічна характеристика дитячої групи ДНЗ

  3. 2. Діагностична робота з педагогами

  Діагностичний інструментарій

  Зразки аналітичних звітів за результатами психологічного вивчення

  3.2.1. Ан. Зв. Творчий потенціал педагогів

  3.2.2. Ан. Зв. Сформованість ігрових умінь у дітей

  3.2.3. Ан. Зв.  Психологічний клімат колективу

  3.2.4. Ан. Зв.  Психічне вигорання педагогів

  3.2.5. Ан. Зв. Оцінка роботи ДНЗ за рік

  3.2.6. Ан. Зв.  Креативність педагогів

  3.2.7. Ан. Зв.  Готовність педагогів до інновацій

  3.2.8. Ан.Зв. Взаємодія батьків і вихователів

  3. 3. Діагностична робота з батьками

  Діагностичний інструментарій

  Зразки аналітичних звітів за результатами психологічного вивчення

  Ан.Зв. Чи потрібна допомога ДНЗ

  Ан.Зв. Чи готовий я стати батьком першокласника

  Ан.Зв. Сімейні традиції

  Ан. Зв. Потреба в додаткових послугах ДНЗ

  Ан. Зв.  Казка в моєму житті

  Ан. Зв.  Взаємовідносини батьків і дітей

  Ан. Зв.  Батьки про патріотичне виховання

  Ан. Зв.  Бажання йти до школи

  Ан. Зв.   Ігрова діяльність дітей

   IV.            Просвітницька та консультативна робота

  4. 1. Робота з батьками

  Зразки лекцій, доповідей для батьків

  Зразки пам`яток для батьків

  4.2. Робота з педагогами

  Зразки лекцій,консультацій для педагогів

  V.            Корекційно - розвивальна робота

  5. 1. Робота з дітьми

  1. Корекційно - розвивальні програми

  Стежинкою у світ емоцій

  Розвиток пізнавальних процесів

  Розвиток творчості

  2. Ігри і вправи

   Психогімнастика в роботі з дошкільниками

   Ігри з розвитку емоційної сфери дошкільників

   Ігри зі статево - рольового виховання дошкільників

  Ігри з розвитку творчих здібностей дошкільників

   Ігри з розвитку комунікативних навиків дошкільників

   Ігри для покращення адаптації дітей раннього віку

  5. 2. Робота з педагогами

  5. 3. Робота з батьками

 • I. Номенклатура дел и нормативная база

  1.1. Перечень нормативных документов

  1.2. Выдержка из номенклатуры дел

  1.3. Должностная инструкция психолога

  II. Учетно - статистические документы

  2.1. План работы на год

  2.2. План работы на месяц

  2.3. План работы на неделю

  2.4. Статистический отчет (за 1 и 2 полугодие)

  2.5. Статистический отчет за год

  2.6. Аналитический отчет о работе психолога

  2.7. Каталог литературы в кабинете психолога

  III. диагностическая работа

             Картотека методик психологической диагностики

  3. 1. Диагностическая работа с детьми

            Образцы аналитических отчетов по результатам психологического изучения

  3.1.1.Каталог диагностических методик обследования творческих способностей детей

  3.1.2. диагностический инструментарий

  3.1.3. Индивидуальная карта психолого пед. диагностирования ребенка

  3.1.4. Психолого - педагогическая характеристика

  3.1.5. Психологическая характеристика детской группы ДОУ

  3. 2. Диагностическая работа с педагогами

  диагностический инструментарий

  Образцы аналитических отчетов по результатам психологического изучения

  3.2.1. Ан. Н. Творческий потенциал педагогов

  3.2.2. Ан. Н. Сформированность игровых умений у детей

  3.2.3. Ан. Н. Психологический климат коллектива

  3.2.4. Ан. Н. Психическое выгорание педагогов

  3.2.5. Ан. Н. Оценка работы ДОУ за год

  3.2.6. Ан. Н. креативность педагогов

  3.2.7. Ан. Н. Готовность педагогов к инновациям

  3.2.8. Ан.Зв. Взаимодействие родителей и воспитателей

  3. 3. Диагностическая работа с родителями

  диагностический инструментарий

  Образцы аналитических отчетов по результатам психологического изучения

  Ан.Зв. Нужна помощь ДОУ

  Ан.Зв. Готов ли я стать отцом первоклассника

  Ан.Зв. семейные традиции

  Ан. Н. Потребность в дополнительных услугах ДОУ

  Ан. Н. Сказка в моей жизни

  Ан. Н. Взаимоотношения родителей и детей

  Ан. Н. Родители о патриотическом воспитании

  Ан. Н. Желание идти в школу

  Ан. Н. Игровая деятельность детей

  IV. Просветительская и консультационная работа

  4. 1. Работа с родителями

  Образцы лекций, докладов для родителей

  Образцы памятников для родителей

  4.2. Работа с педагогами

  Образцы лекций, консультаций для педагогов

  V. Коррекционно - развивающая работа

  5. 1. Работа с детьми

  1. Коррекционно - развивающие программы

  Тропинке в мир эмоций

  Развитие познавательных процессов

  развитие творчества

  2. Игры и упражнения

   Психогимнастика в работе с дошкольниками

   Игры по развитию эмоциональной сферы дошкольников

   Слова поло - ролевого воспитания дошкольников

  Игры по развитию творческих способностей дошкольников

   Игры по развитию коммуникативных навыков дошкольников

   Игры для улучшения адаптации детей раннего возраста

  5. 2. Работа с педагогами

  5. 3. Работа с родителями

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн