Українська мова. 4 клас. I семестр (для шкіл з українською мовою навчання)

Пособие содержит ориентировочное календарное планирование и разработки 64 уроков украинского языка в 4 классе (I семестр) по учебнику М. С. Вашуленко, составлены в соответствии с действующей программой для общеобразовательных школ с украинским языком обучения (К.: Начальная школа, 2006). Для удобства использования все разработки размещены на отрывных листах. Поля для записей позволят творческому учителю, пользуясь предложенными материалами как основой, составить собственные конспекты уроков украинского языка.

Курганська А. В.

К93

Українська мова. 4 клас. I семестр (для шкіл з українською мовою навчання).— 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 136 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

ISBN 978-617-00-0462-8

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки 64 уроків української мови в 4 класі (І семестр) за підручником М. С. Вашуленка, складені відповідно до чинної програми для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання (К.: Початкова школа, 2006). Задля зручності використання всі розробки розміщено на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованими матеріалами як основою, скласти власні конспекти уроків української мови.

УДК 37.016

Скачать

55 грн

55 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 1.02 Мб

 


Рубрика: Украинский язык Все уроки и Мой конспект
Украинский язык. 4 класс. I семестр (для школ с украинским языком обучения)
Издательский код: ППШ173
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • Орієнтовне календарне планування 5
  мова й мовлення. Текст 9
  Урок 1. Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу 9
  Урок 2. Збагачення мови новими словами 11
  Урок 3. Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами 13
  Урок 4. Усне й писемне мовлення 15
  Урок 5. Культура мовлення й спілкування 17
  Урок 6. Тема, мета, заголовок тексту 19
  Урок 7. Роль слів у побудові тексту 21
  Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами опису на задану тему за власними спостереженнями. Краса осіннього лісу (саду, парку) 23
  Урок 9. Поділ тексту на частини.
  План тексту 25
  Урок 10. Текст-розповідь 27
  Урок 11. Текст-опис 29
  Урок 12. Текст-міркування 31
  Урок 13. Будова тексту 33
  Урок 14. Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Текст» 35
  Урок 15. Контрольне списування. Тестування за темою «Текст» 37
  Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання листа 39
  мова й мовлення. Речення 41
  Урок 17. Види речень за метою висловлювання та інтонацією 41
  Урок 18. Закріплення знань про основу речення. Зв’язок слів у реченні 43
  Урок 19. Зв’язок слів у реченні. Речення й словосполучення 45
  Урок 20. Однорідні члени речення 47
  Урок 21. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників 49
  Урок 22. Залежні слова при однорідних членах речення 51
  Урок 23. Закріплення знань про однорідні члени речення 53
  Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання художнього та наукового опису тварини (кота) 55
  Урок 25. Уявлення про складне речення. Побудова складного речення. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Речення» 57
  Урок 26. Контрольна робота. Диктант 59
  Частини мови. Іменник 61
  Урок 27. Аналіз контрольної роботи. Іменник як частина мови 61
  Урок 28. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Пряме і переносне значення іменників 63
  Урок 29. Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменника 65
  Урок 30. Особливості відмінювання іменників різного роду в однині 67
  Урок 31. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду 69
  Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту міркування «Життя прожити — не поле перейти» 71
  Урок 33. Перевірка закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку однини 73
  Урок 34. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду 75
  Урок 35. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду 77
  Урок 36. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини 79
  Урок 37. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку 81
  Урок 38. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини 83
  Урок 39. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини 85
  Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту «Давній Київ» 87
  Урок 41. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини 89
  Урок 42. Вимова і правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини 91
  Урок 43. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині 93
  Урок 44. Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини 95
  Урок 45. Вживання іменників без прийменників і з прийменниками 97
  Урок 46. Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини 99
  Урок 47. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник» 101
  Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ розповіді за поданим планом 103
  Частини мови. Прикметник 105
  Урок 49. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні 105
  Урок 50. Прикметники — синоніми й антоніми. Пряме й переносне значення прикметників 107
  Урок 51. Уживання прикметників у художніх творах та в науково-популярних текстах 109
  Урок 52. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично) 111
  Урок 53. Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменниками 113
  Урок 54. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами 115
  Урок 55. Контрольний диктант з граматичним завданням 117
  Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів 119
  Урок 57. Аналіз контрольної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині 121
  Урок 58. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні за відмінком іменника 123
  Урок 59. Закріплення вмінь уживати прикметники в мовленні в різних формах, використовувати прикметники з описовою метою 125
  Урок 60. Спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту 127
  Урок 61. Вимова й правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- 129
  Урок 62. Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні
  форми прикметників чоловічого
  і середнього роду в місцевому відмінку однини 131
  Урок 63. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником 133
  Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Урок-вечорниці в українській світлиці «Казки мого народу» 135

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн