Українська мова. 4 клас. II семестр (для шкіл з українською мовою навчання)

Пособие содержит ориентировочное календарное планирование и разработки 56 уроков украинского языка в 4 классе (II семестр) по учебнику М. С. Вашуленко, составленные в соответствии с действующей программой для общеобразовательных школ с украинским языком обучения (К.: Начальная школа, 2006). Для удобства использования все разработки размещены на отрывных листах. Поля для записей позволят творческому учителю, пользуясь предложенными материалами как основой, составить собственные конспекты уроков украинского языка.

Курганська А. В.

К93

Українська мова. 4 клас. II семестр (для шкіл з українською мовою навчання).— 2-ге вид.— Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 120 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

ISBN 978-617-00-0461-1

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки 56 уроків української мови в 4 класі (ІІ семестр) за підручником М. С. Вашуленка, складені відповідно до чинної програми для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання (К.: Початкова школа, 2006). Задля зручності використання всі розробки розміщено на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованими матеріалами як основою, скласти власні конспекти уроків української мови.

УДК 37.016

Скачать

55 грн

55 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 0.96 Мб

 


Рубрика: Украинский язык Все уроки и Мой конспект
Украинский язык. 4 класс. II семестр (для школ с украинским языком обучения)
Издательский код: ППШ174
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • Орієнтовне календарне планування 5
  частини мови. Прикметник (продовження)
  Урок 65. Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні словотворчі вправи. Усний опис зимового пейзажу 9
  Урок 66. Форми давального й місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині 11
  Урок 67. Контрольна робота за мовною темою «Прикметник» 13
  Урок 68. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок-вікторина за темами «Іменник», «Прикметник» 15
  Урок 69. Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині 17
  Урок 70. Узагальнюючий урок з теми «Прикметник».
  Навчальний переказ 19
  Урок 71. Контрольний диктант 21
  Урок 72. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання твору за власними спостереженнями «У зимовому лісі» 23
  числівник. Займенник
  Урок 73. Аналіз контрольної роботи. Поняття про числівник як частину мови. Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні 25
  Урок 74. Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50–80 27
  Урок 75. Закріплення та узагальнення мовленнєвих умінь, пов’язаних з уживанням числівників 29
  Урок 76. Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники 31
  Урок 77. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах 33
  Урок 78. Займенники 1-ї особи однини та множини. Окреме написання займенників з прийменниками 35
  Урок 79. Займенники 2-ї особи однини і множини 37
  Урок 80. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування тексту з використанням займенників та контекстних синонімів 39
  Урок 81. Займенники 3-ї особи однини і множини 41
  Урок 82. Повторення та узагальнення вивченого про займенник. Творча робота над вживанням займенників 43
  Урок 83. Контрольна робота. Мовні теми «Числівник», «Займенник» 45
  Дієслово
  Урок 84. Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови 47
  Урок 85. Неозначена форма дієслова 49
  Урок 86. Змінювання дієслів за часами 51
  Урок 87. Змінювання дієслів за числами 53
  Урок 88. Складання казки за поданим зачином 55
  Урок 89. Дієслова, що означають незавершену та завершену дію 57
  Урок 90. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи й числа дієслів теперішнього часу 59
  Урок 91. Дієслова майбутнього часу 61
  Урок 92. Перша і друга дієвідміни дієслів 63
  Урок 93. Правопис особових закінчень дієслів 65
  Урок 94. Написання закінчень у дієсловах 2-ї особи 67
  Урок 95. Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи 69
  Урок 96. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання відгуку на прочитану книжку 71
  Урок 97. Правопис ненаголошених особливих закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу 73
  Урок 98. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та за родами (в 3-й особі однини) 75
  Урок 99. Вправи на визначення роду дієслів минулого часу 77
  Урок 100. Значення дієслівних форм на -ся (-сь). Вимова і написання дієслів на -ся (-сь) 79
  Урок 101. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». Урок-гра 81
  Урок 102. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і малюнком «Весна прийшла в мій рідний край» 83
  Урок 103. Контрольний диктант з теми «Дієслово» 85
  Прислівник.
  Повторення вивченого в 1–4 класах
  Урок 104. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з прислівником як частиною мови 87
  Урок 105. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників 89
  Урок 106. Практичне ознайомлення із формами ступенів порівняння прислівників. Спостереження за вживанням
  у мовленні прислівників-синонімів та антонімів 91
  Урок 107. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками 93
  Урок 108. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах 95
  Урок 109. Узагальнюючий урок за темою «Прислівник» 97
  Урок 110. Контрольна робота. Мовна тема «Прислівник» 99
  Урок 111. Аналіз контрольної роботи. Текст, його головна думка, заголовок. Порядок виконання звуко-буквеного аналізу слова. Порядок розбору слів за будовою 101
  Урок 112. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання казки «Брати місяці», добирання заголовка 103
  Урок 113. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах 105
  Урок 114. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами 107
  Урок 116. Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні 109
  Урок 116. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів 111
  Урок 117. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови. Підготовка до підсумкової контрольної роботи за рік 113
  Урок 118. Підсумкова контрольна робота за рік 115
  Урок 119. Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий урок. Колективна усна розповідь на тему «Наш рідний край» 117
  Урок 120. Урок розвитку зв’язного мовлення. Урок-свято «В одному щасливому дитинстві» 119

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн