Усі уроки української мови в 6 класі

В пособии содержится 105 планов-конспектов уроков украинского языка в 6 классе, которые отвечают новой программе для 12-летней школы. Разработки уроков характеризуются объединением коммуникативно-деятельного, социокультурного принципов и принципа практической направленности обучения. Дидактический материал уроков дает возможность реализовать ценностный учебный, развивающий и воспитательный аспекты украинского языка как учебного предмета. Для учителей украинского языка и литературы, студентов филологических факультетов.

Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В.

O-57

Усі уроки української мови в 6 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич, М. В. Чаловська. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 430, [2] с. (Серія «12-річна школа»)

ISBN 966-333-366-9

У посібнику вміщено 105 планів-конспектів уроків української мови в 6 класі, що відповідають новій програмі для 12-річної школи. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання. Дидактичний матеріал уроків дає змогу реалізувати ціннісний навчальний, розвивальний і виховний аспекти української мови як навчального предмета. Для вчителів української мови і літератур, студентів ВНЗ.

ББК 74.26

Скачать

30 грн

*

25 грн

25 грн

25 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 3.72 Мб

 


Рубрика: Украинский язык Все уроки и Мой конспект
usi-uroki-ukrainskoy-movy-6-klass-obl
Издательский код: ПУМ4
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • Зміст
  Передмова 3
  Вступ
  Урок № 1. Краса й багатство української мови 7
  Урок № 2. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові 13
  Урок № 3. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 2. Жанри мовлення, особливості їх побудови Навчальне аудіювання тексту художнього стилю 16
  Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого в 5 класі
  Урок № 4. Словосполучення й речення Просте речення Головні члени речення 22
  Урок № 5. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення Розділові знаки в простому реченні 25
  Урок № 6. Складне речення Пряма мова 29
  Урок № 7. Структура тексту Тема й основна думка тексту Види зв’язку речень у тексті 33
  Урок № 8. Типи і стилі тексту Поняття про офіційно-діловий стиль 37
  Урок № 9. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 3. Текст, його основні ознаки Структурні особливості тексту. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю 42
  Урок № 10. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 4. Навчальний письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму 47
  Урок № 11. Тематична контрольна робота № 1 з розділу «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» (диктант) Контрольне аудіювання художнього тексту монологічного характеру 51
  Лексикологія
  Урок № 12. Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова 57
  Урок № 13. Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів 60
  Урок № 14. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми 63
  Урок № 15. Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів 67
  Урок № 16. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 5. Типи мовлення Особливості побудови опису приміщення і природи Сполучення в одному тексті різних типів мовлення 72
  Урок № 17. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 6. Навчальний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 77
  Урок № 18. Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектизми, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми 80
  Урок № 19. Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів 84
  Урок № 20. Офіційно-ділова лексика 89
  Урок № 21. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 7. Ділові папери План роботи 93
  Урок № 22. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 8. Ділові папери Оголошення 96
  Урок № 23. Тематична контрольна робота № 2 з розділу «Лексикологія» (тестові завдання) 99
  Словотвір Орфографія
  Урок № 24. Змінювання і творення слів Основні способи словотвору 104
  Урок № 25. Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ Перехід слів з однієї частини мови в іншу 108
  Урок № 26. Поняття про словотвірний словник Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів 111
  Урок № 27. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 9. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 119
  Урок № 28. Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксами -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-) 121
  Урок № 29. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) 125
  Урок № 30. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 10. Контрольний усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень 129
  Урок № 31. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 11. Навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі 131
  Урок № 32. Складні слова Сполучні о, е у складних словах Правопис складних слів разом і через дефіс 133
  Урок № 33. Творення і правопис складноскорочених слів 137
  Урок № 34. Написання слів з пів- Словотворчий аналіз самостійних частин мови 141
  Урок № 35. Тематична контрольна робота № 3 з розділу «Словотвір. Орфографія» (Тестові завдання) Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю 144
  Морфологія Орфографія
  Урок № 36. Загальна характеристика частин мови 151
  Іменник
  Урок № 37. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 155
  Урок № 38. Іменники — назви істот і неістот Іменники загальні й власні 158
  Урок № 39. Велика буква і лапки у власних назвах Система тренувальних вправ 161
  Урок № 40. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 12. Контрольний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 164
  Урок № 41. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 167
  Урок № 42. Рід іменників Іменники спільного роду 171
  Урок № 43. Число іменників Іменники, що мають форму тільки однини чи множини 174
  Урок № 44. Відмінки іменників, їх значення 178
  Урок № 45. Відмінювання іменників Поділ іменників на відміни 181
  Урок № 46. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 14. Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі 185
  Урок № 47. Особливості творення іменників Морфологічний розбір іменників 188
  Урок № 48. Тематична контрольна робота № 4 з розділу «Іменник як частина мови» (тестові завдання) 193
  Правопис іменників
  Урок № 49. Відмінювання іменників першої відміни 197
  Урок № 50. Відмінювання іменників другої відміни 200
  Урок № 51. Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду 204
  Урок № 52. Правопис іменників І і ІІ відмін у кличному відмінку 208
  Урок № 53. Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін 212
  Урок № 54. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 15. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання 216
  Урок № 55. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 16. Навчальний усний твір-оповідання за жанровою картиною 219
  Урок № 56. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 17. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі 222
  Урок № 57. Букви е, и, і в суфіксах -ечок(-єчок), -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) 226
  Урок № 58. Правопис незмінюваних іменників Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 230
  Урок № 59. Не з іменниками 234
  Урок № 60. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові 237
  Урок № 61. Тематична контрольна робота № 5 з розділу «Відмінювання й правопис іменників» (диктант) 241
  Прикметник
  Урок № 62. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 244
  Урок № 63. Групи прикметників за значенням 247
  Урок № 64. Перехід прикметників з однієї групи в іншу Повні й короткі форми прикметників 251
  Урок № 65. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 18. Навчальний письмовий докладний переказ художнього стилю з творчим завданням 255
  Урок № 66. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 258
  Урок № 67. Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників 262
  Урок № 68. Прикметники твердої і м’якої груп Відмінювання прикметників 264
  Урок № 69. Творення прикметників Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір прикметників 267
  Урок № 70. Тематична контрольна робота № 6 з розділу «Прикметник як частина мови» (тестові завдання) Контрольне аудіювання тексту-розповіді наукового стилю 271
  Правопис прикметників
  Урок № 71. Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп 277
  Урок № 72. Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- 282
  Урок № 73. Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-) 287
  Урок № 74. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 19. Усне повідомлення на лінгвістичну тему 292
  Урок № 75. Написання не з прикметниками 294
  Урок № 76. Написання -н- і -нн- у прикметниках 299
  Урок № 77. Написання складних прикметників разом і через дефіс 303
  Урок № 78. Написання прізвищ прикметникової форми 308
  Урок № 79. Тематична контрольна робота № 7 з розділу «Відмінювання й правопис прикметників» (диктант) Контрольне читання мовчки тексту діалогічного характеру 312
  Числівник
  Урок № 80. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 318
  Урок № 81. Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові 324
  Урок № 82. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 20. Навчальний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі 329
  Урок № 83. Числівники прості, складні й складені Роздільне написання складених числівників 332
  Урок № 84. Відмінювання кількісних числівників (система вправ) 335
  Урок № 85. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках Уживання кількісних числівників з іменниками 341
  Урок № 86. Відмінювання порядкових числівників Написання разом порядкових числівників на -тисячний 345
  Урок № 87. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 21. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового стилю 351
  Урок № 88. Творення числівників Морфологічний розбір числівників 354
  Урок № 89. Тематична контрольна робота № 8 з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання) 359
  Займенник
  Урок № 90. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 363
  Урок № 91. Розряди займенників за значенням 366
  Урок № 92. Особові займенники, їх відмінювання Зворотний займенник себе 370
  Урок № 93. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 22. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей 374
  Урок № 94. Відносні й питальні займенники, їх відмінювання 379
  Урок № 95. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання 384
  Урок № 96. Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників Написання займенників з прийменниками окремо 387
  Урок № 97. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 23. Складання й розігрування діалогів 391
  Урок № 98. Присвійні, вказівні й означальні займенники Приставний н у формах особових і вказівних займенників 394
  Урок № 99. Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників 400
  Урок № 100. Тематична контрольна робота № 9 з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання) 405
  Повторення в кінці року
  Урок № 101. Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології 408
  Урок № 102. Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії 411
  Урок № 103. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 24. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого 414
  Урок № 104. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії 416
  Урок № 105. Підбиття підсумків за рік 420
  Відомості про авторів 424

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн